Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Ben je nieuwsgierig naar alle nieuwtjes van Audities.nl? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*

Algemene voorwaarden leden

Artikel 1 - Definities

 1. Audities.nl: Audities.info V.O.F., haar rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en ondernemingen. Audities.nl is één van de handelsnamen van Audities.info V.O.F.
 2. Lid: de natuurlijke persoon die een Abonnement afsluit.
 3. Basic- Premium- VIP-Abonnement: de overeenkomst tussen Audities.nl en Lid, waarbij overeengekomen wordt dat Lid tegen voorafgaande betaling gedurende een zekere periode gerechtigd is Informatie op zijn Persoonlijke Pagina, die deel uitmaakt van de Website, te plaatsen en dat Lid toegang krijgt tot alle audities die voorkomen op de Website.
 4. Informatie: door Lid geselecteerde gegevens over zichzelf die relevant zijn voor aanbieders van audities die op de Website worden opgenomen.
 5. Persoonlijke Pagina: het gedeelte van de Website waarop Lid gerechtigd is de door hem geselecteerde Informatie te plaatsen.
 6. Website: de website www.audities.nl die in stand wordt gehouden door Audities.nl.

Artikel 2 - Doelstelling en reikwijdte Abonnement

 1. Het doel van het Abonnement is het bijeenbrengen van de vraag naar en het aanbod van audities.
 2. Audities.nl is niet betrokken bij de eventuele totstandkoming van overeenkomsten tussen aanbieders van audities en Lid.
 3. Audities.nl heeft geen enkele invloed op de kwaliteit, veiligheid, legaliteit of bevoegdheid van de aanbieders of de juistheid van de door aanbieders verstrekte gegevens. Audities.nl garandeert op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden voor Lid na het sluiten van het Abonnement.
 4. Door het sluiten van het Abonnement gaat Lid ermee akkoord door aanbieders van audities te worden benaderd.

Artikel 3 - Duur abonnement en betalingen

 1. Het Premium of V.I.P. abonnement wordt voor de duur van minimaal een half jaar afgesloten en eindigt daarna van rechtswege, zonder dat opzegging door Lid vereist is, tenzij Lid voor het einde van de duur van het Abonnement te kennen geeft het Abonnement te willen verlengen. Lid ontvangt daartoe een maand voor het einde van de duur van het Abonnement een herinnering van Audities.nl.
 2. De abonnementskosten dienen ineens vooruitbetaald te worden voor de gekozen abonnementsperiode.
 3. Audities.nl is bij een verlenging van het Abonnement gerechtigd de abonnementskosten eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal aan Lid voorafgaand worden aangekondigd bij de herinnering als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 4. De betalingen geschieden middels de gekozen betaalmethoden via de payserver Docdata Payments of middels een door Audities.nl aangegeven alternatief.
 5. Lid doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enige bevoegdheid tot verrekening of opschorting van zijn betalingen.

Artikel 4 - Verwijdering Informatie en einde Abonnement; Vrijwaring

 1. Audities.nl behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen Informatie van de Website te verwijderen, indien de Informatie inbreuk maakt op de rechten van derden, in strijd is met de doelstelling van het Abonnement, de onderhavige algemene voorwaarden, de wet, de openbare orde en/of goede zeden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Audities.nl. Audities.nl is in een dergelijke situatie eveneens gerechtigd het Abonnement tussentijds eenzijdig te beëindigen, zonder dat Audities.nl gehouden is reeds betaalde abonnementskosten te retourneren.
 2. Lid vrijwaart Audities.nl voor inbreuken die door Lid op de rechten van derden worden gemaakt door het plaatsen van Informatie op de Website door Lid. Indien Audities.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken is Lid gehouden Audities.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden. Alle kosten en schade aan de zijde van Audities.nl en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening van Lid. Mocht Lid in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is Audities.nl zonder dat een ingebrekestelling vereist is gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Audities.nl die daardoor ontstaan komen eveneens integraal voor rekening van Lid.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Audities.nl aansprakelijk mocht zijn voor enige schade ontstaan bij Lid, dan is de aansprakelijkheid van Audities.nl beperkt tot hetgeen in het onderhavige artikel is geregeld.
 2. Audities.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van enige onjuistheid of enige onvolledigheid van gegevens, waaronder begrepen het aanbod van audities, zoals opgenomen op de Website. Audities.nl is niet gehouden de juistheid of volledigheid van dergelijke gegevens die op de Website worden geplaatst te controleren.
 3. Audities.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het geen toegang kunnen verkrijgen tot de Website of van het plaatsen van Informatie door Lid op zijn Persoonlijke Pagina van de Website.
 4. Een eventuele aansprakelijkheid van Audities.nl is in ieder geval beperkt tot directe schade en tot een bedrag dat gelijk is aan de kosten van een jaarabonnement. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt hierbij expliciet uitgesloten.
 5. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Audities.nl.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

 1. Lid geeft door het afsluiten van het Abonnement toestemming om zijn verstrekte persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand. De gegevens worden uitsluitend eventueel gebruikt om Lid op de hoogte te houden van de producten en diensten van Audities.nl.
 2. Indien Lid geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan hij dit laten weten aan afmelden@audities.nl onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.
 3. Lid erkent door het aangaan van het Abonnement op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Lid gaat akkoord met dit privacybeleid.

Artikel 7 - Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website in de meest ruime zin des woords, waaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur, berusten bij Audities.nl en mogen op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audities.nl worden gekopieerd, overgenomen of vermenigvuldigd. Het voorgaande geldt niet voor de Informatie die door Lid op de Website wordt geplaatst.


Artikel 8 - Overige bepalingen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement.
 2. Geschillen die uit de het Abonnement of de algemene voorwaarden mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.
 3. De algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Indien één of meer van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.